Webové služby
Webové služby představují další generaci internetových aplikací. Umožňují nejen interakci člověk-aplikace, ale zejména aplikace-aplikace v protředí internetu. Komunikace je umožněna na základě standardizovaných protokolů. Tyto technologie se objevují i v oblasti GIS. Vývojem a standardizací specifikací pro oblast webových mapových služeb se věnuje Open GIS konsorcium.

Co z toho v praxi vyplývá?
 • Uživatel má v jedné aplikaci přístup k mapám z několika serverů
 • Servery mohou využívat služeb jiných serverů, mluvíme o tzv. kaskádování
 • Díky standardnímu protokolu je možno pro různé funkce využívat software různých výrobců. Vniká decentralizovaný distribuovaný systém.
 • Data mohou být na serverech uložena v různých formátech, navenek jsou však prezentována ve standardním formátu (přistupujeme ke službě, nikoli datům).
 • Data mohou být uložena v místě vzniku, aktualizována na jednom místě. Všichni vidí aktuální podobu dat (Pokud jsou data udržována ;-)).
 • Uživatel přistupuje jen k těm službám, které za daných podmínek potřebuje


 • Díky těmto vlastnostem se webové služby stávají vhodnou technologií pro efektivní budování prostorové infrastruktury ať již na národní nebo mezinárodní úrovni (viz např. projekt INSPIRE)

  Web Map Service (WMS)
  je základní službou pro práci s mapami na internetu. Služba podporuje tyto dotazy:
 • GetCapabilities: Vrací se XML dokument s metadaty popisujícími službu. Klient tento dokument zpracovává a nabízí uživateli seznam dostupných vrstev, jejich popis pod.
 • GetMap: Vrací vlastní mapu v rastrovém tvaru (gif, png, jpeg apod.)
 • GetFeatureInfo: Vrací informace o objektu zadaného uživatelem např. ťuknutím myši.

  V prostředí webu může klient zobrazovat mapy z několika severů prostým překrýváním obrázků na straně klienta (např. pomocí DHTML/CSS) Pomocí kaskádování mohou být mapy skládány již na některém serveru a klient přijímá výsledný obrázek.

  Jednou z výhod WMS je to, že k uživateli nejdou původní data, ale jen jejich rastrový obrázek. Tím se přenáší relativně malé objemy dat a je zachována ochrana původních dat.

  Naše aplikace plně podporují specifikaci WMS. Mapový server může pracovat jako WMS klient i server, takže je umožněno širké uplatnění v mnoha aplikacích.
  Mapa WMS v internetové aplikaci Help Service. Kartograf. zobrazení: S-42.  Mapa WMS ve WMS Vieweru (Intergraph). Kartograf. zobrazení: WGS-84.  Mapa WMS v kombinaci s lokálními daty v ArcExploreru (ESRI). Kartograf. zobrazení: Křovákova.
  WMS klient CASCADE pro mobilní aplikace
  WMS Prohlížeč CASCADE 

  Další specifikace OGC
 • Web Feature Service (WFS): slouží k přenosu vetrorových dat mezi aplikacemi ve formátu GML.
 • Styled Layer Descriptor (SLD): Jde o rozšíření WMS. Umožňuje tématické mapování podle požadavků uživatele.
 • Filter Encoding: Implementuje dotazovací jazyk pro WMS a WFS.
 • Web Coverage Service (WCS): Specifikuje přenos vektrorových i rastrových dat mezi aplikacemi.

 • OGC pracuje na řadě daších specifikací: Web Terrain Service (přenos 3D modelu terénu), Web Registry Server (Registrace služeb), Web Coordinate Transformation Service (kartografické projekce), apod...


  WMS servery v České republice:
  Již v této době existuje v ČR několik serverů, které obsahují mnoho cenných dat využitelných ve Vašich aplikacích ! Bližší popis těchto služeb a metadat najdete v metainformačním systému CAGI MIDAS.
  Na následujících odkazech si sami můžete funkcionalitu WMS. Ťuknutím na obrázek budou data zobrazena v jednoduchém WMS prohlížeči. Na webu existuje řada dalších WMS prohlížečů, např. http://www.wmsviewer.com. Z desktopových produktů, které jsou zdarma k dispozici, podporuje funkce klienta WMS ArcExplorer 4.0.1.

  Ústav pro hospodářskou úpravu lesa:

  Název:Oblastní plán rozvoje lesa (OPRL) Aktualizováno Zobrazit mapu
  URL:http://212.158.143.149/ows/wms.php

  Název: Oblastní plán rozvoje lesa - služba pro ArcExplorer (pouze v S-JTSK) Aktualizováno Zobrazit mapu
  URL:http://212.158.143.149/ows/wms_jtsk.php


  Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky:

  Název: Omezení zemědělské výroby, statistiky ČR Zobrazit mapu
  URL:http://www.premathmod.cz/cgi-bin/mapserv?map=/home/www/virtuals/premathmod.cz/bnh/vuze/vuze_wms.map


  Help Service Remote Sensing ;-)

  Název: Topografická mapa ČR Zobrazit mapu
  URL:http://www.premathmod.cz/cgi-bin/mapserv?map=../bnh/cechy/cr_wms.map

  Název: CORINE ČR 1990 (klasifikace družicových snímků) Zobrazit mapu
  URL:http://www.premathmod.cz/cgi-bin/mapserv?map=/home/www/virtuals/premathmod.cz/bnh/corine/corine_wms.map

  Název: Region Jesník - projekt EMIRES Zobrazit mapu
  URL:http://www.premathmod.cz/cgi-bin/mapserv?map=/home/www/virtuals/premathmod.cz/bnh/jesenik/jesenik_wms.map

  Název: Mikroregion Zálesí (Kraj Vysočina) Zobrazit mapu
  URL:http://www.premathmod.cz/cgi-bin/mapserv?map=../bnh/zalesi/zalesi_wms.map

  Název: Územní plán Zašovice (Kraj Vysočina) Zobrazit mapu
  URL:http://www.premathmod.cz/cgi-bin/mapserv?map=../bnh/zasov/zasov_wms.map


  Krajský úřad Vysočina:

  Název: Správní rozdělení kraje Vysočina (ePusa...) Zobrazit mapu
  URL:http://mapy.kr-vysocina.cz/cgi-bin/mapserv.exe?map=/gis/projekty/vysocina/vysocina_wms.map

  Název: Správní rozdělení kraje Vysočina - služba pro ArcExplorer (Pouze v JTSK) Zobrazit mapu
  URL:http://mapy.kr-vysocina.cz/mapserv/vysocina/vysocina_wms.xml


  Městský úřad Kutná Hora:

  Název: KH-GIS - historické mapy, let. snímek města Zobrazit mapu
  URL:http://mapy.kh.cz/cgi-bin/mapserv?map=../html/gis/projekt/khgiswms.map


  ČVUT - fakulta architektury:

  Název: Územně technické podklady ČR - transport Zobrazit mapu
  URL:http://www.utpcr.cz/ogcwms/servlet/com.esri.ogc.wms.WMSServlet?SERVICE=WMS&WMTVER=1.0.0&SERVICENAME=transportation

  Název: Územně technické podklady ČR - energetika Zobrazit mapu
  URL:http://www.utpcr.cz/ogcwms/servlet/com.esri.ogc.wms.WMSServlet?SERVICE=WMS&WMTVER=1.0.0&WMTVER=1.0.0&SERVICENAME=energetics

  Název: Územně technické podklady ČR - biologická hodnota území Zobrazit mapu
  URL:http://www.utpcr.cz/ogcwms/servlet/com.esri.ogc.wms.WMSServlet?SERVICE=WMS&WMTVER=1.0.0&SERVICENAME=biological_value_of_territory

  Název: Územně technické podklady ČR - existující střety v území Zobrazit mapu
  URL:http://www.utpcr.cz/ogcwms/servlet/com.esri.ogc.wms.WMSServlet?SERVICE=WMS&WMTVER=1.0.0&SERVICENAME=existing_conflicts_in_the_territory

  Název: Územně technické podklady ČR - projekty a regulativy územních plánů Zobrazit mapu
  URL:http://www.utpcr.cz/ogcwms/servlet/com.esri.ogc.wms.WMSServlet?SERVICE=WMS&WMTVER=1.0.0
  &SERVICENAME=projects_and_regulatives_of_regional_plans


  WMS servery v Evropě:
 • JRC European Catchments database
 • JRC Soil Maps

 • WMS servery ve světě:
  Ve světě existuje řada WMS serverů, zde jsou některé příklady:
 • DEMIS World map
 • CUBEWERX World map
 • GLOBE Program

 • Další servery je možno najít např. na www.geographynetwork.com (zadejte jako klíčové slovo pro hledání "WMS").