MAPLOG - Internetové řešení pro sledování vozidel !!
Je nepopíratelné, že i v oblasti software pro sledování vozidel mají internetové aplikace své významné místo a budou vykazovat v nejbližších letech velmi strmý nárůst uživatelů. Důvodem je samozřejmě především stále stoupající možnosti a kvalita internetového připojení u většiny populace. Mapová internetová aplikace pro sledování vozidel má výhody jednak samozřejmě v tom, že není potřeba pořizovat často nákladný software pro dispečink, ale všichni uživatelé (jejichž počet není v daném okamžiku nijak omezen) vystačí s pouhým internetovým prohlížečem. Navíc k mapě zobrazující provoz Vašeho vozidla se lze připojit skutečně všude, kde je k dispozici internet - doma, na dovolené, v hotelu i na služebních cestách. MAPLOG - ukázka aplikace
Jaké výhody přináší?

 • Umožňuje efektivně řídit provoz Vašich služebních vozidel.
 • Umožňuje sledovat, zda řidiči dodržují vždy vnitřní předpisy firmy (nepoužívají služební vozidla nepovoleně pro soukromé účely, ale také zda dodržují maximální povolenou rychlost na dopravním komunikacích a další dopravní předpisy).
 • Umožňuje zefektivnit práci zaměstnanců využívajících služební vozidla a přináší kromě úspory pohonných hmot další významné úspory (diety zaměstnanců a.j.).
 • Umožňuje generovat okamžitě jednoduchou knihu jízd každého vozidla.
 • Umožňuje sledovat okamžitý i historický provozní stav každého vozidla (výhodné např. pro vozidla zajišťující zimní i letní údržbu komunikací).
 • Při optimálním zapojení sledovací jednotky umožňuje chránit Vaše vozidla před odcizením.
Jaký hardware je využíván v sledovaných vozidlech?

MAPLOG - GPRS modem a GPS Pozice vozidel je on-line snímána GPS anténou připojenou sériovým portem k GPRS modemu. Využívají se GPRS modemy s vestavěným uživatelským aplikačním rozhraním. Vnitřní procesor modemu ovládá komunikaci s mobilní sítí, ale současně spravuje sériový port. Modem zajišťuje příjem aktuální pozice vozidla z GPS antény přes tento sériový port a její odeslání a uložení na centrální server. Jako GPS přijímače se v současné době využívají běžné průmylové GPS antény.
Kam se ukládají pozice vozidel?

Polohy vozidel přicházející na server od jednotlivých sledovacích jednotek jsou ukládána do databází, kam mají přístup pouze autorizovaní uživatelé a to pochopitelně tak, že každý uživatel mapové aplikace smí sledovat pouze polohu těch vozidel, které sám provozuje. Na mapě jsou pak zobrazeny jednak aktuální polohy těchto vozidel, jednak historie pohybu vozidla v zadaném časovém intervalu. Uživatel si může zobrazit též knihu jízd pro zadané období. Mapová aplikace ve spojení s představovaným hardware dokáže odlišnou značkou zobrazit i aktuální pracovní stav a též celou jejich historii. To je výhodné například u dispečinku sledující provoz sypačů v terénu (posyp, pluhování a další stavy vozidla). MAPLOG - ukázka aplikace
Jaká je přesnost sledování?

Přesnost sledování závisí především na těchto okolnostech:

 • optimální montáži GPS antény, tak aby byl zajištěn no nejoptimálnější příjem signálu družic (nejčastěji se využívá umístění antény za čelním sklem vozidla).
 • na členitosti terénu a charakteru zástavby (poloha bývá zkreslena v hlubokých údolích, v úzkých průjezdech komunikace vzrostlým lesem a vícepodlažní zástavbou nebo v místech silně rušených linkami velmi vysokého napětí), v kterém se jednotka aktuálně pohybuje. Nezanedbatelný na přesnost poloh není ani vliv počasí.
Na obrázcích, které následují, je znázorněna přesnost sledování v několika různých situacích, a to přímo nad podrobnou ortofotomapou v naší internetové aplikaci (zelené body viditelné v detailním obrázku vyznačují odesílanou polohu vozidla). Frekvence odesílání poloh byla v této jednotce nastavena standardním způsobem. (Pro zobrazení detailního obrázku klepněte na jeho miniaturu pod tímto textem.)
Přesnost MAPLOG na dálnici Přesnost MAPLOG Uhlířské Janovice Přesnost MAPLOG paneláky Benešov Přesnost MAPLOG u hradu Č. Šternberk
Sledování vozidla v ideálním případě (na dálnici – v otevřené krajině) Sledování vozidla v zástavbě (převážně nízká zástavba) Sledování vozidla uvnitř zástavby (většinou panelové vícepodlažní zástavby) Sledování vozidla v obtížných podmínkách hlubšího údolí (vlevo nahoře je patrné vybočení
V jaké mapě jsou on-line pozice vozidel zobrazeny?

Pro zobrazení vozidel na území České republiky aplikace využívá naše topografické podklady HSTopo. Přesnost a náplň těchto dat je taková, aby právě splňovala kritéria kladená na lokalizaci vozidel prostřednictvím GPS. Podkladem pro jejich tvorbu jsou především družicové snímky, s jejichž pomocí jsou i aktualizovány. Další podklad pro aktualizaci představuje i vlastní provoz sledovacího systému MAPLOG (zaměřené GPS pozice vozidel slouží ke zpřesňování některých úseků silnic nebo vyznačení nových silnic).
V současné době topografická mapa HSTopo obsahuje:
 • silniční síť - dálnice, rychlostní komunikace, silnice I.,II. a III.třídy, dálniční křižovatky a silniční hraniční přechody
 • místní komunikace - vybrané místní komunikace, většinou příjezdové cesky k sídlům
 • sídla - cca 21000 sídel klasifikovaných do 15 kategorií
 • železnice
 • vodní toky - síť vybraných vodních toků
 • vodní plochy - vybrané všechny vodní plochy > 3 ha
 • uliční síť - vybraná města, postupně se doplňují.
Kde je možno službu MAPLOG vidět a otestovat?

Pokud máte zájem službu MAPLOG vyzkoušet on-line, využijte možnosti našeho demonstračního přístupu zde !!
V přihlašovacím formuláři zvolte přihlašovací jméno: demo a heslo: demo. V následující stránce zvolte odkaz Mapa. Aplikaci vyžaduje pro spuštění podporu Java Virtual Machine. Pokud ve Vašem systému chybí, mapa se Vám nespustí. V takovém případě si stáhněte požadovanou podporu zde a nainstalujte ji. Ovládání mapy je popsáno v nápovědě (ikona nápovědy v dolní liště mapové aplikace vpravo).
Kolik zaplatíte za službu MAPLOG?

Ceny služby MAPLOG jsou od 1.6.2005 stanovené takto (Zde přinášíme pouze výběr z kompletního ceníku - ceny bez DPH 19%):
 • cena sledovací jednotky (GPRS modem + GPS anténa)
  .......................................12.000,-
 • cena aktivace služby MAPLOG pro 1 vozidlo
  ..........................................1.200,-
 • měsíční paušál za službu MAPLOG (uvedená cena platí při podpisu smlouvy na 24 měsíců)
  .............................................150,-
 • poplatky mobilnímu operátor za přenesaená data (závisí na počtu odeslaných pozic, uvedená cena se vztahuje ke standardnímu nastavení sledovací jednotky, cca několik set pozic na 100 km)
  ........... obvykle 5,- až 7,-/100km
Kontaktujte nás na naší E-mailové adrese, kde Vám jsme ochotni poskytnout kompletní ceník. Dotazy Vám též rádi zodpovíme na tel. číslech. 602318074, 608231202 nebo na pevné lince 317724620. Na uvedené E-mailové adrese nebo na telefonním čísle 602318074 můžete službu objednat.